رزین تبادل یونی

رزین تبادل یونی

رزین تبادل یونی چیست

ذرات جامد کوچکی هستند که با ایجاد نوعی تغییر شیمیایی در ساختار آب می توان یون های منفی و مثبت نامطلوب موجود در آب را حذف کند. از رزین های تبادل یونی جهت تصفیه آب در صنایع و دیگر مراکز استفاده می شود. رزین های تبادل یونی شامل رزین های آنیونی و رزین های کاتیونی می باشند و از آن ها در از بین بردن سختی آب، تصفیه آب، یون زدایی و تولید آب خالص استفاده  می شود.

انواع رزین های تبادل یونی

 رزین های تبادل یونی به دسته های رزین کاتیونی، رزین آنیونی و رزین میکس بد تقسیم می شوند:

رزین کاتیونی : رزین های کاتیونی جهت از بین بردن کاتیون های موجود در آب نظیر: کلسیم، منیزیم، پتاسیم، آهن و … کاربرد دارند.

رزین های کاتیونی به دو نوع رزین کاتیونی سیکل هیدروژنی و رزین کاتیونی سیکل سدیمی تقسیم می شوند :

رزین کاتیونی سیکل هیدروژنی : هیدروژن H+ در این نوع رزین تبادل یونی، یون شیمیایی فعال می باشد که جایگزینی آن موجب کاهش PH آب می شود.

رزین کاتیونی سیکل سدیمی : سدیم  Na در این نوع رزین تبادل یونی، یون شیمیایی فعال می باشد و موجب از بین رفتن میزان سختی آب می شود.

رزین آنیونی : از رزین های آنیونی جهت حذف یون های آنیون موجود در آب استفاده می شود، مانند : سیلیس، سولفات، کلراید، نیترات و …. . رزین های آنیوی خود بر دو نوع می باشتد:

رزین آنیونی سیکل هیدروکسیدی : در این نوع رزین، یون شیمیایی فعال OH می باشد.

رزین آنیونی سیکل کلر : در این نوع رزین ها، Cl شاخه ی فعال می باشد.

رزین میکس بد : رزین میکس بد ترکیبی از رزین های آنیونی و کاتیونی می باشد که این نوع رزین قادر به یون زدایی آب و تولید آب خالص و ودیونیزه می باشد.

سایدبار

نمایش 1–9 از 84 نتیجه

0

بالا

X